O nama

Osnovni podaci

Tvrtka

Eurocable Group d.o.o. proizvodnja kabela
Skraćeni naziv: Eurocable Group d.o.o.
Osnovna djelatnost: Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela
Godina osnivanja: 1999 god

OIB: 02929804264
MB: 01449761
VAT-ID: HR02929804264

Sjedište i adresa

Jakovljanska 40, 10 297 Jakovlje, Hrvatska
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080300978

Transakcijski račun

IBAN: HR19 2500 0091 1010 0791 8 kod Addiko Bank d.d., Slavonska Avenija 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT: HAABHR22

Članovi Uprave

Tihana Stupnišek - članica Uprave
Mihael Marić - član Uprave