Tvrtka
Skraceni naziv
Sjedište i adresa
Osnovna djelatnost
Pravni oblik
OIB
Matični broj (MB)
Matični broj subjekta
VAT-ID No.
Registarski sud
Temeljni kapital Društva
Godina osnivanja
Ukupan broj dionica
Nominalna vrijednost dionice
IBAN
Banka
IBAN
Banka
IBAN
Banka
Predsjednik Uprave
Članovi uprave

Predsjednik Nadzornog odbora

Eurocable Group d.d. proizvodnja kabela
Eurocable Group d.d.
Zagreb, Ilica 1A
Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela
Dioničko društvo
02929804264
1449761
080300978
HR02929804264
Trgovački sud u Zagrebu
6.587.800,00 kuna, uplaćen u cijelosti
1999 god.
65.878 dionica
100,00 kuna
HR2024840081105445357
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10000 Zagreb
HR0223400091110319229
Privredna banka Zagreb d.d., Račkoga 6, 10000 Zagreb
HR1925000091101007918
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
Ernest Tolj
Ernest Tolj-predsjednik Uprave, Tomislav Hren-član Uprave, Josip Majstrović-član Uprave, Tomislav Rosandić-član Uprave
Želimir Vukina

Certifikati

logos2